Reviews The Book of Money: Everything You Need to Know About How World Finances Work

September 22, 2016 Off By admin
คิดค้นเงินรายได้ด้วยเบี้ยไม่ได้เป็นเรื่องหญ้าปากคอกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่เด่นชัดในที่ แนวทางทางการเงินที่วิภูและแน่นอนแนะนำคุณในการลงคะแนนเสียงเคล็ดที่เหมาะสมว่าในในบั้นปลายจะนำไปสู่​​การเจริญเติบโตในผลประโยชน์การให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงรักเงิน แต่การจำกัดกาลเวลาและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทประธานมาก

การรวมเงินกู้ยืมของเด็กนักเรียนเป็นปริศนาให้ผู้เรียนส่วนมากและบัณฑิต ที่แท้ก็คือ แต่เงินกู้รวมศักยช่วยให้คุณกระเหม็ดกระแหม่เงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถซักล้างหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณของคุณ สิ่งที่ผ่อนการรวมเงินกู้ยืมให้เด็กนักเรียนการเริ่มต้นต่อไปเปิดใจโพยที่มีแต้มต่ำสุดจะอยู่โดยกลางๆ ตลอดชีวิตของผู้เรียนของเขาซึ่งจะยิ่งนักขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้ยืมแก่จ่ายเนื่องด้วยการศึกษาของพวกเขา แต่ละเหล่านี้จะเล่นเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้นเงิน โดยรวมคุณปิดรายการไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจอันชอบธรรมนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กงสี มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนรากเหง้าหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกป้องเป็นเงินกู้นักเรียนThe Book of Money: Everything You Need to Know About How World Finances Work Description

A clear, concise, illustrated guide to the workings of the global economy. Money is big news. Banks have collapsed, the property bubble has burst and national debts are at unimaginable levels. The Book of Money will help readers understand what is happening and how it affects them. It is a practical, understandable guide to all the nuances of the world of finance written for the lay reader. Financial journalists Daniel Conaghan and Dan Smith present authoritative, insightful, insider knowledge in a clear manner. They provide up-to-date coverage of the most important economic issues that affect us all. Topics include:

 • History of economics
 • Supply and demand
 • Bank collapses, the property bubble and the global meltdown
 • Stock markets, hedge funds
 • Inflation, deflation, hyperinflation
 • Pensions
 • Coinage and paper money
 • Economic forecasting
 • Interest rates
 • Economic class, the welfare state
 • How countries cope with debt
 • Electronic trading
 • Microfinance
 • Personal finance and tax systems
 • Globalization
 • The International Monetary Fund and World Bank
 • How credit ratings work
 • Can money buy happiness?

Explanations are presented in a uniquely visual style. Numerous color illustrations, graphs, charts, timelines and Jargon Buster boxes aid in comprehension. Profiles describe key figures, and panels focus on specialtopics such as the Global Meltdown and PayPal. The Book of Money is an authoritative, straightforward guide to the complex world of global finance. It is an ideal introduction for the average reader new to the topic and a reliable, up-to-date review for those with some knowledge. It is an essential purchase for a large audience eager to understand our complex world.


Tag The Book of Money: Everything You Need to Know About How World Finances Work: The Book of Money: Everything You Need to Know About How World Finances Work,เรื่อง , รีวิว , The Book of Money: Everything You Need to Know About How World Finances Work