Category Archives: Network

Home / Network
1 Post

CCNA มุ่งเน้นไปที่เครือข่ายสำหรับธุรกิจขนาดกลาง (ขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลาง)
รูปแบบการออกแบบลำดับชั้นจะแนะนำ
ง่ายต่อการจัดการและขยาย
ปัญหาจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น GClub

การออกแบบลำดับชั้นแบ่งเครือข่ายออกเป็น 3 ชั้น… Read the rest