เรื่อง The Role of the Individual in Localizing Money Issue and Credit Creation (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 25)

September 15, 2018 Off By admin
การรวมเงินกู้ของนักศึกษาคือการรวมของเงินให้สินเชื่อนักเรียนหลายคนและจะทำเพื่อกระเหม็ดกระเหมียดเงินในดอกเบี้ยและเพื่อความสบายของการชำระล้างเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรประสีประสาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการค้าเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวคราวที่คุณอยากได้ในการตัดสินใจเช่นเดียวกับสิ่งให้มั่นใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบการศึกษาก่อนที่คุณจะทำการทำงานสำหรับสภาพเฉพาะของคุณ ในกรณีเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปด้านหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะจัดหามาการจ่ายเงินแม้จะเป็นทางได้ที่ดี จริงๆ แล้วมันอาจจะเบี่ยงเบนกันในการจ่ายเงินให้กู้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีโบนัสสามารถบรรยายเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปริศนาเดียวก็คือว่าในการเก็บลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความโอ้เอ้ในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะจากไป

The Role of the Individual in Localizing Money Issue and Credit Creation (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 25) Description

The collection of lectures and publications from the Schumacher Center for a New Economics represents some of the foremost voices on a new economics.โ€‹

Explaining how we as individuals relate to the complex worlds of Money and Capital, Christopher Houghton Budd shows that an understanding of these aspects of the monetary world as well as an awareness of the importance of accounting give new meaning to the maxim, “Think Globally, Act Locally,” both in terms of macro-economic realities and micro-economic desicion-making, and outlines how these two are linked. He concludes with profound advice for those who care about investing their money in ways that truly make a difference at the local level. โ€จกองทุนรวม – คำตอบที่พ้นภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะยกให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี กองเงินรวมเป็นใจให้คุณสระเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะซื้อหุ้นของความหลากหลายของ หุ้นส่วน มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่สั่งงานเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำต้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขจรไปซื้อความมากมายของหุ้นเช่นนั้นหากหุ้นมีความสามารถต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลภาค เงินลงทุนแต่เดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะฝักใฝ่ที่จะรับภาระค่าใช้สอยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารรายการของคุณ


Product Tag The Role of the Individual in Localizing Money Issue and Credit Creation (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 25): The Role of the Individual in Localizing Money Issue and Credit Creation (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 25),Reviews , Review , The Role of the Individual in Localizing Money Issue and Credit Creation (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 25)